Spring naar content

Privacyverklaring

Juridische kennisgeving

Uitgever :

 • Université libre de Bruxelles
 • Vrije Universiteit Brussel

(hieronder GOSETE)

Hosting: deze website wordt gehost door ULB:

Université libre de Bruxelles (ULB) Rooseveltlaan 501050 Brussel, België

Ingeschreven als rechtspersoon onder nummer 0407.626.464.
Rechtspositie: onderwijs- en onderzoeksinstelling waarvan de rechtspositie werd verleend bij de wet van 12 augustus 1911, zoals gewijzigd bij de wet van 28 mei 1970. Contact e-mail : ulbtto@ulb.be

 

Aansprakelijkheid

De GOSETE website is beschikbaar voor informatieve doeleinden.

De hierin verstrekte informatie is van algemene aard en is niet noodzakelijkerwijs relevant voor elke persoonlijke of bijzondere situatie.

GOSETE neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct is en regelmatig bijgewerkt wordt.

GOSETE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onjuiste informatie die ondanks zijn inspanningen op deze site staat.

GOSETE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de website of andere technische problemen i.v.m. haar netwerk.

GOSETE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website (bijvoorbeeld virus, corrupte bestanden, verlies van toepassingen of andere gegevens, enz.).

De GOSETE website kan links bevatten naar andere websites. GOSETE heeft alleen controle over de webpagina's op zijn domein. Zij zal zich echter inspannen om elke hyperlink naar een website die zij realiseert, zo snel mogelijk illegale inhoud te verwijderen.

GOSETE behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website op elk moment te wijzigen of bij te werken, evenals deze juridische kennisgeving, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Portretrecht

Alle identificeerbare personen die op deze website zichtbaar zijn, hebben GOSETE toestemming gegeven om hun afbeelding te gebruiken. Elke reproductie of ander gebruik van het beeld van een persoon op deze website izichtbaar is verboden.

 

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Het gebruik van deze website is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website of de inhoud ervan valt uitsluitend onder de jurisdictie van de Brusselse rechtbanken.

 

Rechten en contactpersonen

Enkel indien u een bewijs van uw identiteit toont, kan u de volgende rechten uitoefenen:

 1. Het verkrijgen van een kopie van al uw persoonsgegevens die door GOSETE worden verwerkt en, indien van toepassing, alle beschikbare informatie over de oorsprong, bestemming en het doel van de verwerking;
 2. eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens corrigeren en onvolledige gegevens aanvullen;
 3. uw persoonsgegevens laten wissen, onder voorbehoud van wettelijke vereisten;
 4. de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder voorbehoud van wettelijke vereisten;
 5. het verkrijgen van een kopie van de persoonsgegevens die u aan GOSETE hebt verstrekt, in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en automatisch wordt uitgevoerd;
 6. zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder voorbehoud van wettelijke vereisten en om redenen gerelateerd aan uw specifieke situatie;
 7. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens - contact(at)apd-gba.be

De voorwaarden waaronder de in de paragrafen c, d en f bedoelde rechten uitgeoefend kunnen worden, worden beschreven in de bijlage.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail of een ondertekende en gedateerde brief te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van ULB. In overeenstemming met de wet zal binnen 30 dagen na het verzoek een antwoord worden gegeven.

Gegevensbeschermingsafgevaardigde CP
130Avenue Roosevelt, 50.1050 Brussel
rgpd@ulb.be

Laatste update : Zie onderaan deze webpagina.

 

Cookiebeleid

Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 inzake elektronische communicatie informeert de website van GOSETE, gehost door ULB, u dat zij cookies gebruikt om uw verbinding te volgen en te surfen op haar website, om de goede werking ervan te waarborgen en voor interne analyse .

Bepaalde cookies zorgen voor optimale grafische prestaties, andere worden door online applicaties gebruikt om gebruikerssessies goed te beheren.

Cookies die op deze website worden gebruikt, bevatten geen gegevens die de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren en worden alleen gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website.

 

Bescherming van persoonsgegevens

GOSETE is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens verzameld via deze website gehost door ULB – avenue Roosevelt 50, 1050 Brussel.

GOSETE voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming).

Persoonsgegevens worden alleen verzameld via het contactformulier , met het oog op het gebruik van de website en het reageren op verzoeken van gebruikers.

Gegevens worden alleen bewaard door GOSETE. GOSETE zorgt voor adequate veiligheidsmaatregelen om zo de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. De verzamelde gegevens worden nooit gedeeld met derden. GOSETE-medewerkers hebben alleen toegang tot deze gegevens in functie van hun taken. Medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die door GOSETE worden verwerkt, te respecteren.

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de behandeling ervan, dat wil zeggen drie jaar na het laatste contact tussen de gebruiker en GOSETE.

Mocht u vragen hebben over persoonsgegevens en de verwerking ervan door GOSETE, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (DPO) van ULB: rgpd@ulb.be. U kunt uw rechten in deze zaak uiten via hetzelfde e-mailadres, door uw identiteit te rechtvaardigen: toegang, rectificatie, wissen, beperking in verwerkeing, oppositie en overdraagbaarheid. U kunt uw klachten over de behandeling van uw gegevens behandelen. Voor klachten over de behandeling van uw data kan u hier terecht

 

Vertrouwelijkheid

De door GOSETE verwerkte persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor gemachtigde medewerkers, en enkelnvoor zover nodig voor de uitvoering van hun taken. Medewerkers zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsregels met betrekking tot alle persoonsgegevens. Dit betekent dat:

 • zij geen toegang krijgen tot gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken;
 • zij de gegevens die zij openen, niet bekend mogen maken, behalve indien vereist door hun functie.

Dezelfde vereisten gelden voor alle werknemers van externe bedrijven die toegang hebben tot dergelijke gegevens als onderdeel van een onderaannemingsovereenkomst.

 

Veiligheid

GOSETE neemt alle passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang en tegen verlies, vernietiging of onopzettelijke schade, rekening houdend met de risico's die verbonden zijn aan de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. In het geval van een beveiligingsincident dat leidt tot verlies van persoonsgegevens of een schending van de vertrouwelijkheid, stelt GOSETE de Gegevensbeschermingsautoriteit hiervan in kennis in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Scroll naar boven